fbpx

ERP система за месопреработвателна индустрия

Управлявайте бизнеса си с лекота

Какво представлява Aurora ERP за месопреработватели?

ERP Aurora е цялостна система, която автоматизира и оптимизира бизнес процеси. За да улесним работата на производителите и търговците на месо и колбаси, и да им дадем един цялостен поглед над техния бизнес, създадохме нов модел на производство в нашата ERP система. С нейна помощ можете да проследите движението на всяка една партида суровини, материали и готова продукция от входа до изхода в предприятието. Във всеки един момент ще имате детайлна и точна информация за състоянието на бизнеса си – себестойност на всеки един продукт, налични количества, стоки с изтичащ срок на годност, фири, продадени артикули, заявки от клиенти и тяхното изпълнение и др.

ERP система за производители и

Ключови предимства на Aurora ERP за месопреработватели

Z

Автоматизиране на производствените процеси

Z

Партидна отчетност от суровината до готовия продукт

Z

Оптимизиране на запасите от суровини и готова продукция

Z

По-добро управление на продажбите

Z

Оптимизирано документиране на процесите – доставка, производство, продажба

Z

По-добра отчетност и контрол на дейността

Z

Комплексен поглед върху всички бизнес процеси

Автоматизирайте процеса на месопреработка

Живи животни

➤ Доставка на живи животни с партиден номер с възможност за следене едновременно на бройка и килограми.

➤ Автоматично генериране на партида на доставка.

➤ Разпределяне на допълнителни разходи върху закупените материали и последващо преостойностяване на себестойността на готовата продукция.

➤ Автоматични дневници за входящ контрол.

Живи животни с партиден номер
Кланица

Кланица

➤ Доставка на живи животни с партиден номер с възможност за следене едновременно на бройка и килограми.

➤ Автоматично генериране на партида на доставка.

➤ Разпределяне на допълнителни разходи върху закупените материали и последващо преостойностяване на себестойността на готовата продукция.

➤ Автоматични дневници за входящ контрол.

Склад „Трупно месо“

➤ Автоматично създаване на документи за преместване

➤ Възможност за интеграция с везна и автоматично получаване на тегло при претегляне на суровините

Склад трупно месо
Транжиране на месо

Транжорна

➤ Получаване на суровина с възможност за присвояване на същата партида като на трупното месо.

➤ Изчисляване на себестойност на получените меса.

Преработка – меса, колбаси

➤ Систематизирана информация за целия производствен процес – вложено трупно месо, получени полуфабрикати и разфасовки, подготовка на производствени фишове и заприхождаване на готова продукция.

➤ Възможност за производство с отчитане на приоритетни клиентски заявки .

➤ Следене на количествата на вложените суровини и получените продукти по рецепти.

➤ Изчисляване на себестойност на продуктите.

➤ Автоматично задаване и следене на годност.

➤ Възможност за отчитане на последващи преработки на готови продукти.

➤ Проследяване на вложената суровина, полученото изделие и времето за сушене.

➤ Списък с продуктите и партидите в процеса на сушене.

Преработка на меса и колбаси
Пакетиране и етикетиране на месни продукти

Пакетаж

➤ Проследяване на вложените консумативи.

➤ Автоматично задаване и следене на годност на пакетираните продукти.

➤ Етикиране на готовите продукти.

Aurora ERP система за месопреработватели - поръчки от клиенти

Цялостен поглед върху поръчките от клиенти и тяхното изпълнение

➤ Получаване на поръчка от клиенти и проследяване на изпълнението.

➤ Планиране на наличности на база получени поръчки.

➤ Получаване на експедиционен дневник по партиди.

➤ Мобилно приложение за визуализация на наличностите в склада, подобряващо търговската дейност.

➤ Мобилно приложение за проследяване на ключови търговски показатели в реално време – наличности, цени, задължения по клиенти.

➤ Печат на търговски документи с партиди, срок на годност, ветеринарен номер, производител на суровината и др.

➤ Изход на всички документи в хартиен и електронен вариант, в това число документи за качество, сертификати, експедиционни бележки.

➤ Изпращане на документи чрез E-code, E-Facture, в PDF формат по e-mail.
Управление на складово стопанство в производство на месопреработвателн опредприятие

Управлявайте складовото си стопанство по най-добрия начин

➤ Работа с мобилни устройства – операции по доставки, продажби, вътрешни движения между складове и ревизии.

➤ Организация на склада със склада по складови адреси и зони.

➤ Автоматизирани маршрути за подредба на стоката в склада.

➤ Печат на различни видове етикети с голям набор от реквизити, в това число баркод, наименование разположение, партида.

➤ Гъвкаво управление на складови наличности и резервиране на стоки за кампании, и заявки от клиенти.

➤ Автоматично изписване на амбалаж и проследяване по клиенти.

Автоматизирани счетоводни операции и пълен контрол над бизнеса чрез система ERP Aurora в месопреработвателната индустрия

Автоматизирани счетоводни операции и пълен контрол над бизнеса

➤ Прецизно разработена счетоводна функционалност, отговаряща на всички законови изисквания

➤ Автоматични интрастат декларации за пристигания и изпращания.

➤ Разпределение на допълнителни разходи върху документи за доставка – транспорт, такси и др.

➤ Издаване на фактури и други данъчни документи за продажби в лева и валута с възможност за задаване на търговска отстъпка.

➤ Автоматично осчетоводяване на издадените производствени и складови документи.

➤ Следене на разчети с контрагенти. Възможност за изпращане на състоянието на контрагент по е-мейл.

➤ Банкови експорти на платежни документи и автоматично осчетоводяване.

➤ Стандартни изходи и входове от Excel за обмен на данни със системи за управление на човешките ресурси/ ТРЗ системи.

➤ Богат набор от счетоводни и управленски справки.

Защо да ни изберете за Ваш партньор?

➤ СИС Технология АД е софтуерна компания, която за своите над 30 години на пазара се е доказала като лидер в разработването и имплементирането на решения за автоматизиране и оптимизиране на бизнес процеси.

➤ Постигнали сме 97% успеваемост при реализирането на проекти по внедряване на ERP системи, при 93% средно за бизнеса.

➤ Помогнали сме на всеки наш клиент да подобри дейността си като сме му предали своя опит.

➤ Екипът ни е до Вас и след реализиране на проекта, за да съдейства при възникнали въпроси или при необходимост от надграждане на системата.

➤ Системата е разработена в България и нашите разработчици са позиционирани на територията на страната, познават добре българското законодателство и реагират навременно на всяка възникнала законова промяна или Ваше искане за разработка.

➤ Успяхме там, където други не можаха. Притежаваме гъвкавост, която е неприсъща за други и това позволява да се впишем идеално в организацията на клиента.

➤ Когато Вашият бизнес расте и изпитва необходимост от автоматизация на нови бизнес процеси, ние сме до Вас, готови да я посрещнем.