fbpx

ERP Шивашка индустрия

Детайлно планиране, отчитане и анализ на шивашката дейност

Aurora ERP за Шивашка индустрия е нашето ново решение за Вашия бизнес

За нуждите на своите клиенти, работещи в сферата на шивашката индустрия, разработихме цялостно решение, удовлетворяващо всеки аспект на тяхната специфична дейност. Нашата ERP система гарантира оптимизиране на дейността, повишаване на фирмената ефективност и придобиване на едно ново конкурентно предимство.

Разработеното от нас ERP за шивашката индустрия ще донесе редица ползи за Вашия бизнес, някои от които:

Aurora ERP система за шивашка индустрия
Z

Осигуряване на непрекъснатост на потока от суровини и материали, необходими за обезпечаване на дейността на предприятието

Z

Намаляване на инвестираните средства в закупуването на запаси

Z

Оптимално планиране на производствените мощности

Z

Пълно проследяване на производство на ишлеме

Z

Оптимизиране на заплащането на наемния труд

Z

Коректно отчитане на регламентираните и нерегламентирани прекъсвания

Z

По-добро организиране на складовите операции и понижаване на складовите разходи

Z

Намаляване на продължителността на производствения цикъл

Z

Проследяване на дейността на предприятието в реално време

Z

Подобряване на административната и организационна дейност

Z

Цялостен контрол на процесите

Кои основни процеси обхваща Aurora ERP за шивашка индустрия

Z

Заявка от клиент;

Z

Заявка към доставчик;

Z

Планиране на материални ресурси;

Z

Резервиране на материални ресурси;

Z

Времеви план – кроене, шиене, опаковане;

Z

Изработка от подизпълнител;

Z

Отчитане на кроене;

Z

Кроене – изчисляване на времена и настили на база спомагателни ресурси;

Z

Отчитане на шиене;

Z

Отчитане на опаковане;

Z

Документално оформление на продажбата;

Z

Експедиция;

Z

Контрол на вземанията.

Основни моменти в производствен модел Aurora ERP за шивашка индустрия

Планиране в ERP за шивашка индустрия

Планиране на шивашкото производство

➤ Планиране на материалните ресурси, необходими за изпълнение на заявките за производство. Резервиране на нужните количества.

➤ Изработка на ишлеме: цяла заявка или частична изработка.

➤ Възможност за работа със заместващ основен материал.

➤ Изчисляване на настили и планово време за изработка на заявката.

➤ Времеви план на заявките за производство. Определяне на прогнозни дати и времена за изпълнение на заявките.

➤ Възможност за оптимизиране на използваните ресурси по зададен критерий в периода на тяхното планиране.

Отчитане в ERP за шивашка индустрия

Отчитане на производството на шивачите

➤ Отчитане на реалното време за скрояване на настили и възлагане изпълнението им на конкретни хора и кроялни маси.

➤ Проследяване на технологичен, нерационален и рационален отпадък.

➤ Възлагане и отчитане на задачите по шиене на конкретни оператори по предварително заложена последователност от операции.

➤ Реално отчитане на времето за шиене на всяка операция, ресурса изпълнил операцията и броя на отчетените детайли.

➤ Възлагане на задачи за пакетиране на служители в реално време и отчитане на труда.

➤ Счетоводно отчитане на труд, материална себестойност и заприхождаване на артикули.

➤ Реално отчитане на заработката на всеки служител, изчисляване на бонус заработка според достигнатия % на ефективност и проследяване на извънреден труд.

Анализ в ERP за шивашка индустрия

Анализ на работата

➤ Анализ на работата на служителите в производството и сравняване на планирани и вложени часове.

➤ Изчисляване на процента на ефективност на служител.

➤ Проследяване на изработените полуфабрикати и готова продукция, количествено и стойностно.

➤ Анализ на вложените в производството суровини, спомагателни ресурси, амбалаж и др.

➤ Оценка на продължителността на производствения цикъл и времето и причините за прекъсване.

➤ Анализ на работата на служителите в производството и сравняване на планирани и вложени часове.

➤ Изчисляване на процента на ефективност на служител.

➤ Проследяване на изработените полуфабрикати и готова продукция, количествено и стойностно.

➤ Анализ на вложените в производството суровини, спомагателни ресурси, амбалаж и др.

➤ Оценка на продължителността на производствения цикъл и времето и причините за прекъсване.

Как ще оптимизирате дейността си чрез ERP за Шивашка промишленост?

Aurora ERP за шивашка индустрия дава възможност на своите потребители да оптимизират дейността си чрез:

Z

Непрекъснатост на потока от суровини и материали

Едно от съществените преимущества, които дава ERP Aurora за шивашка индустрия e генериране на планова производствена програма на база приетите поръчки, чрез която да може да се идентифицира необходимото количество от суровини и материали за нейното изпълнение. Материалите могат да се планират по поръчки или за целия производствен план.

Z

Намаляване на инвестираните средства в закупуването на запаси

Потребителите на програмата могат да проследяват наличностите в склада в реално време, минимално необходимите запаси и количеството материали, които трябва да бъдат вложени в производството на база поръчките от клиенти. Ако в процеса на дейността някой от влаганите артикули достигне въведените гранични стойности на поддържания запас, се получава своевременна информация в ERP системата.

Z

Оптимално планиране на производствените мощности

В реално време може да се определи икономически най-ефективният вариант за натоварване на работната смяна и изпълнение на отделните процеси в нея в зависимост от наличните суровини и материали, свободни машини, продължителност на работната смяна и броя на служителите по отдели, съблюдавайки срока за изпълнение на поръчките.

Z

Пълно проследяване на производство на ишлеме

Моделът на Аurora ERP за шивашка индустрия дава възможност за проследяване както на поръчки получени за изработка на ишлеме, така и полуфабрикати или готова продукция, дадени за изработка на подизпълнител със собствени материали. В случаите на използване услугите на подизпълнител, параметрите на изработката участват в материалното и времево планиране на производството, като могат да се проследяват очакваните доставки, реалното изпълнение, заявени и получени количества.

Z

Оптимизиране на заплащането на наемния труд

Възможно е отчитането на времето за изпълнение на операциите и техния брой за всеки служител по отделно. За целта е разработено Андроид приложение, чрез което се сканира баркода на съответната операция. На база реално изработеното време и броя качествено изпълнени операции се изчислява коефициент на ефективност на служителя. Това дава възможност за коректно изчисляване на трудовото възнаграждение.

Z

Коректно отчитане на регламентираните и нерегламентирани прекъсвания

Чрез разработеното Андроид приложение, при всяко прекъсване на работния процес, служителите трябва да посочат дали е в резултат на регламентирано прекъсване, напр. обедна почивка или на нерегламентирано прекъсване, напр. повреда в оборудването. Чрез последващата справочна информация, фирменият мениджмънт може да взема обосновани решения, чрез които да сведе до минимум времето за нерегламентирани прекъсвания.

Z

По-добро организиране на складовите операции и понижаване на складовите разходи

Обособяването на локации на доставените материали и произведената готова продукция в съчетание с използването на HHT устройства, интегрирани с нашата ERP система, намалява времето за извършване на товаро-разтоварна дейност и елиминира възможността от формиране на липси от материални запаси поради неправилно съхранение. Това оказва пряко влияние върху размера на складовите разходи.

Z

Намаляване на продължителността на производствения цикъл

Всеки мениджър се стреми да организира последователността от изпълняваните операции по начин, който да гарантира най-кратка продължителност на процеса. Чрез Aurora ERP за шивашка промишленост и заложените маршрутни карти, спазването на последователността на процесите е гарантирана, тъй като стартирането на определена операция от служител в приложението става точно в конкретния определен ред за съответното изделие. В съчетание с минимизирането на нерегламентираните прекъсвания, това неминуемо води до намаляване на продължителността на производствения цикъл.

Z

Проследяване на дейността на предприятието в реално време

Системата позволява онлайн работа на неограничен брой потребители едновременно и генерирането на справочна информация в реално време. Това дава актуална информация на отговорните лица и по този начин могат да вземат обосновани решения при формирането на плановата дейност на предприятието.

Z

Подобряване на административната и организационна дейност

Отразяването на движението на материали и готова продукция чрез използването на специално обособени за целта документи намалява ръчния труд, административната ангажираност и възможността от допускане на грешки. Всяка операция бива отразена в момента на нейното настъпване от оператора, отговарящ за нейното изпълнение и това може да има както складово, така и автоматично счетоводно отражение.

Z

Цялостен контрол на процесите

Предоставяните справки дават систематизирана информация за всеки един аспект от дейността на предприятието. Чрез тях се придобива един цялостен поглед върху процесите в предприятието и може да се анализира всяка една операция и да се елиминира всяка една причина, която отклонява резултата от поставената цел.

По-какъв начин ще повишите ефективността си чрез нашето ERP за Шивашка индустрия?

ERP Aurora за шивашка промишленост предоставя редица възможности за усъвършенстване на организацията на Вашата дейност. Подобряването на натоварването на производствените мощности и по-ефективното използване на трудовите ресурси ще окажат пряко влияние върху себестойността на продукцията и респективно върху ефективността на предприятието.

Какво конкурентно предимство ще придобиете чрез Aurora ERP за Шивашка промишленост?

ERP Aurora за шивашка индустрия е продукт, чрез който можете да бъдете една стъпка по-близо до разходното лидерство. Справочната информация дава възможност за прецизно изчисляване на себестойността на продуктите и респективно за формиране на възможно най-ниски цени, без това да води до загуби за предприятието.

Интеграции на ERP Aurora с външни системи

Magento
WooCommerce
Econt
eMag
Amazon
EasyPay
Е-фактура
Екод
Controlicy
SAP
Мегасофт

Бизнес навигатор

Генсофт
Фармастар
IQVIA
ДДС дневници
Микроинвест
MoneyWorks
Clock
Зерон
Connectivity
POS Master
EVO II
Horizon
Фарма слим
Лого Артек 92 - клиент на ERP Aurora за шивашка индустрия

Николай Василев

Оперативен директор

За да се отговори на специфичните нужди които имахме, СИС Технология АД разработи и внедри допълнителни функционалности, които допринесоха за ефективното управление, автоматизирането и планирането на производствените, счетоводни и организационни процеси в компанията. Резултатът е удовлетвореност от постигнатото и възможности за надграждане спрямо бъдещите предизвикателства.