fbpx

Общи условия

на Партньорска програма McMaster и Horizon на СИС Технология АД

на Партньорска програма McMaster и Horizon на СИС Технология АД

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПАРТНЬОРСКАТА ПРОГРАМАТА И УЧАСТНИЦИ

 1. Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между „СИС Технология“ АД, лицата, които вече ползват конкретни продукти на дружеството и негови потенциални клиенти, като целта на Партньорската програма е да насърчи настоящите клиенти да популяризират определени софтуерни продукти и привлекат бъдещи клиенти.
 2. Организатор на Партньорска Програма McMaster и Horizon („Партньорска програма“ или „Програмата“) е „СИС Технология“ АД, ЕИК 200510279, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9009, р-н „Младост“, Бизнес Парк Варна, сграда № B1, ет. 4, наричано по-долу „Автор“ или „Организатор“.
 3. Участник в Партньорска Програма McMaster и Horizon е всяко лице, което съгласно настоящите Общи условия е легитимирано да се включи и участва в Програмата като промотира и препоръчва софтуерните продукти на „СИС Технология“ АД – McMaster или Horizon, наричано по-долу „Партньор“.
 4. Участник в Партньорска Програма McMaster и Horizon е всяко физическо или юридическо лице, което вследствие на промоция или препоръка от страна на Партньор сключи договор със „СИС Технология“ АД за отстъпване право на ползване на софтуерните продукти на „СИС Технология“ АД – McMaster или Horizon, наричано по-долу „Краен потребител“.

II. ОБХВАТ НА ПАРТНЬОРСКАТА ПРОГРАМА

 1. Партньорската програма важи и се прилага по отношение на софтуерните продукти на „СИС Технология“ АД – McMaster или Horizon.
 2. Партньорската програма действа в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия, като те са задължителни за всички участници в Програмата.
 3. Общите условия изпълняват функцията на договор, с която Партньорът и всички участници в Програмата декларират, че са запознати и че ги приемат изцяло и без възражения.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Право на участие в Партньорската Програма на „СИС Технология“ АД McMaster и Horizon има всяко физическо или юридическо лице, включително еднолични търговци и чуждестранни граждани на територията на Република България, които към датата на включване в Програмата отговарят на следните кумулативни изисквания:
  • имат отстъпено право на ползване на софтуерните продукти на „СИС Технология“ АД – McMaster или Horizon;
  • имат сключен договор със „СИС Технология“ АД за абонаментно обслужване на някои от продуктите McMaster или Horizon;
  • нямат изискуеми и ликвидни задължения към „СИС Технология“ АД.
 2. Физическото лице, което желае да се присъедини към Партньорската програма, трябва да има навършено пълнолетие.

IV. НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

 1. Партньорската програма представлява форма на договорно сътрудничество между Организатора и лицето, което приема да изпълнява функцията на Партньор
 2. Партньорът приема и се съгласява да промотира и препоръчва софтуерните продукти на „СИС Технология“ АД – McMaster или Horizon на трети физически или юридически лица, които биха били потенциални ползватели на тези софтуерни продукти.
 3. Препоръката или промотирането може да бъдат извършвани по един от следните начини:
  • Устно при личен контакт – чрез уведомяване на приятели, колеги, познати, съучастници във форуми и дискусии и др.;
  • Електронна комуникация – чрез изпращане и получаване на електронни писма, чатове, съобщения;
  • Телефонна комуникация – чрез разговори по телефон, видеоразговори и др.
 4. При положение, че вследствие на направена от страна на Партньор препоръка или промотиране на софтуерния/-те продукт/-и се сключи договор между „СИС Технология“ АД и трето физическо или юридическо лице, Партньорът има право на възнаграждение в размер на 30 % (тридесет на сто) от стойността на ползван от него софтуер от съответното трето физическо или юридическо лице, платим по един от следните начини:
  • В брой, в офисите на „СИС Технология“ АД;
  • По банков път след предоставяне на банкова сметка;
 5. При изплащането на възнаграждението по тази Партньорска програма, лицето, което получава възнаграждението има задължение да декларира и плати всички възникнали за него данъци и осигуровки. В случай, че това задължение възниква за „СИС Технология“ АД като платец на доходите, на лицето, получаващо възнаграждение могат да бъдат изискани допълнително документи, релевантни към отчитане на този доход.
 6. При положение, че вследствие на направена от страна на Партньор препоръка или промоция на софтуерния/-те продукт/-и се сключи договор между „СИС Технология“ АД и Крайният потребител, последният от своя страна има право на търговска отстъпка от стойността на правото на ползване на софтуерните продукти – 20 % (двадесет на сто) отстъпка от цената по Ценовата листа на „СИС Технология“ АД.
 7. Възнаграждението се изчислява на база крайната цена на софтуерните продукти, без да се включва стойността на ДДС (данъка върху добавената стойност, който се начислява върху стойността на продукта).
 8. За установяване на извършена препоръка или промотиране на софтуерния/-те продукт/-и е необходимо Партньорът да уведоми служител на „СИС Технология“ АД за направена препоръка, като посочи кумулативно:
  • лице, на което е направена препоръката;
  • дружеството, от страна на което ще се представи пред „СИС Технология“ АД лицето, на което е направена препоръката;
  • продукт/-и, за които е направена препоръката.

  Уведомлението може да е устно или писмено, и може да бъде изпратено и до e-mail адреса за контакти, посочен в настоящите Общи условия.

 9. Ако в конкретен случай или по даден повод за Партньора са били приложени определени отстъпки, то с тях се редуцира възнаграждението, на което Партньорът има право по т. 14 от настоящите Общи условия.
 10. Възнагражденията по т. 13 от настоящите Общи условия се предоставят/изплащат в срок от 5 (пет) работни дни след извършване на плащане към Организатора от страна на Крайния потребител за софтуерен продукт, който е бил промотиран/препоръчан от Партньор по Партньорската програма (и след издаване на фактура, в случаите на плащане по банков път).
 11. При проявен интерес, на Партньора ще бъдат изпратени рекламни материали, включително брошури, банери и други маркетингови инструменти, които Партньорът може да използва за препоръка на продуктите („Рекламни материали“). В този случай Партньорът получава ограничено, неизключително, отменимо право за използване на Рекламните материали на Организатора, само с цел препоръка на софтуерните продукти в съответствие с тези Общи условия.
 12. Партньорът няма право да използва препоръка или промотиране на софтуерните продукти чрез платени (спонсорирани) реклами в социалните мрежи и търсачките като Google, Bing и др. подобни.
 13. Възнаграждението на партньора не може да бъде прехвърляно на трети лица. То е обвързано с Партньора, който го е получил при изискванията на настоящите Общи условия.
 14. Подвеждането от страна на Партньор на потенциални Крайни потребители по отношение на стойността на отстъпката, обещаването на отстъпки, по-големи от предвидените в настоящите Общи условия, води до прекратяване на Партньорската програма за некоректния Партньор.

V. ОГРАНИЧЕНИЯ / ЗАБРАНИ

 1. Партньорът е необходимо да работи по начин, който отговаря на високите стандарти за етичност, доверие и съгласно нормативната уредба в Република България и Европейския съюз.
 2. Необходимо е да се спазват всички законови изисквания. Не е допустимо да се уронват престижът и авторитетът на Организатора и неговите Партньори, както и на конкурентни на Организатора дружества.
 3. Промотирането и препоръките следва да се водят по начин, който да не злепоставя конкретни лица, дружества или конкурентни софтуерни продукти.
 4. Сравнението на „СИС Технология“ АД или предлаганите от нея продукти с други търговски дружества или продукти е недопустимо
 5. Партньорът признава, че всички търговски марки, авторски права и други права на интелектуална собственост, свързани със софтуерните продукти, предмет на настоящите Общи условия, принадлежат на Организатора.

VI. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. Партньорът се съгласява да обезщети и да пази Организатора от всякакви и всички искове, щети, отговорности, загуби, разходи и разноски (включително разумни адвокатски хонорари), произтичащи от или във връзка с използването от страна на Партньора на рекламните материали, нарушение на тези Общи условия от страна на Партньора или небрежност или умишлено неправомерни действия от страна на Партньора.
 2. Партньорът се съгласява да пази в поверителност цялата поверителна информация на Организатора, включително, но не само, собствената търговска информация, търговски тайни и маркетингови планове. Партньорът няма да разкрива такава поверителна информация на която и да е трета страна без предварителното писмено съгласие на Организатора.

VII. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. Организаторът не гарантира, че Партньорът ще допринесе за сключването на нови договори за предоставяне право на ползване върху софтуерни продукти или ще получи възнаграждение по силата на тези Общи условия. Успехът на Партньора ще зависи единствено от неговите собствени усилия и препоръчителни умения.

VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Всички съобщения между Организатора и Партньорите във връзка с тези Общи условия се извършват писмено, чрез имейли, изпратени на официалните адреси за кореспонденция.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Тези Общи условия се уреждат и тълкуват съгласно българското законодателство.
 2. Организаторът си запазва правото да променя Общите условия и продължителността на Партньорската програмата, като ги обяви публично на своя сайт https://sistechnology.com/.
 3. Участниците – Партньори и Крайни потребители се съгласяват да спазват всички разпоредби в настоящите Общи условия.
 4. Настоящата Партньорска програма може да се прекрати в случай на настъпване на събитие, което в случай на непреодолима сила, съгласно действащото законодателство или в случай на промяна на законодателната рамка, възпрепятства изпълнението ѝ.
 5. Всички спорове, възникнали между страните по тези Общи условия, ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство чрез споразумение или пред компетентния български съд.
 6. За въпроси, свързани с Партньорска програмата, или нужда от експертна консултация, моля, пишете на: marketing@sistechnology.com

Форма за регистрация по партньорска програма

Ако желаете да заявите участие в пограмата и наш търговец да се свърже с Вас, е необходимо да попълните формата за регистрация.